FCBArtGroup TEHRAN

مشتری: سیف

کمپین: اسپری سیف (سیف سیف)
رسانه: تلوزیون

هدف اصلی سیف در این کمپین معرفی و ترغیب به استفاده از اسپری سیف با توجه به سلیقه و سبک زندگی بانوی ایرانی بود. آنها به عنوان مدیر داخلی منزل، به پاکیزگی آن توجه زیادی نشان می‌دهند و صرفه‌جویی در زمان نیز برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این سناریو راه حل به گونه‌ای می‌بود که ویژگی‌های اصلی سیف را متناسب با دغدغه بانوان ایرانی ارائه کند. در ویدئو‌های تولید شده، قدرت و سرعت پاک‌ کنندگی به عنوان دو ارزش محوری در این موضوع مد نظر قرار گرفت.